Of course he found Waldo... He's Batman!

Batman Joke | Rating:  

Rate This Joke: 1   2   3   4   5  

Of course he found Waldo... He

Click here for another Joke!